Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เลขที่ 815 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130 โทรศัพท์ 074-691405 โทรสาร 074-695303

 
นายเจริญ รักราม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
 
นายนิยม นวลเกลี้ยง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 อำนาจหน้าที่
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงาน
 โครงสร้างการบริหารงาน
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด อบต.
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2565 (ดู : 2) 28 มิ.ย. 2565
ประกาศคณะกรรมการผังเมือง (ดู : 5) 24 มิ.ย. 2565
รับสมัครพนักงานจ้าง (ดู : 25) 16 มิ.ย. 2565
(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) (ดู : 7) 8 มิ.ย. 2565
ประกาศราชกิจจานุเบกษาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เรื่อง การท่องเที่ยวบ่่อน้ำร้อนและถำ้ต่างๆ บริเวณเขาชัยสน พ.ศ. 2562 (ดู : 15) 7 มิ.ย. 2565
ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 9) 24 พ.ค. 2565
ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 7) 11 พ.ค. 2565
ประชามสัมพันธ์กิจกรรมวิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว (ดู : 25) 9 พ.ค. 2565
ประชามสัมพันธ์กิจกรรมวิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว "ไพรวัลย์มินิมาราธอน" (ดู : 29) 9 พ.ค. 2565
ประกาศเรื่องขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2/2565 ครั้งที่ 1 (ดู : 11) 6 พ.ค. 2565
การเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2565 (ดู : 11) 6 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของอบต. (ดู : 33) 26 เม.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 20) 22 เม.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 15) 22 เม.ย. 2565
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณ ประจำปี 2565 (ดู : 20) 22 เม.ย. 2565
รับสมัครพนักงานจ้าง (ดู : 93) 24 มี.ค. 2565
ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 20) 9 มี.ค. 2565
ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2565 (ดู : 34) 3 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นของเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง (ดู : 42) 2 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ดู : 57) 22 ก.พ. 2565
ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 20) 17 ก.พ. 2565
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 55) 1 ก.พ. 2565
ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 52) 1 ก.พ. 2565
ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 20) 28 ม.ค. 2565
ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 19) 28 ม.ค. 2565
ประกาศเรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 (ดู : 9) 18 ม.ค. 2565
ประกาศเรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ดู : 31) 18 ม.ค. 2565
แจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2565 (ดู : 65) 12 ม.ค. 2565
ประกาศเรื่องขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1 2565 ครั้งที่2 (ดู : 61) 12 ม.ค. 2565
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง (ดู : 48) 17 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี (ดู : 80) 29 ธ.ค. 2564
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2565 (ดู : 72) 28 ธ.ค. 2564
ประกาศขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่1/ 2565 ครั้งที่1 (ดู : 70) 28 ธ.ค. 2564
คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภา (ดู : 61) 28 ธ.ค. 2564
คำสั่งแต่งรองประธานสภา (ดู : 64) 27 ธ.ค. 2564
คำสั่งแต่งตั้งประธานสภา (ดู : 63) 27 ธ.ค. 2564
ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 17) 25 ธ.ค. 2564
การยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต. (ดู : 63) 23 ธ.ค. 2564
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต.เขาชัยสน (ดู : 74) 22 ธ.ค. 2564
คำสั่งแต่งตั้งรองนายกและเเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (ดู : 75) 21 ธ.ค. 2564
ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตบลเขาชัยสนครั้งแรก (ดู : 59) 21 ธ.ค. 2564
ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตบลเขาชัยสนครั้งแรก (ดู : 60) 21 ธ.ค. 2564
ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 18) 27 พ.ย. 2564
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 64) 25 พ.ย. 2564
ประกาศการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 96) 12 พ.ย. 2564
ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 17) 11 พ.ย. 2564
ประกาศแจ้งเตือนอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน (ดู : 90) 10 พ.ย. 2564
ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 16) 29 ต.ค. 2564
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานของ อบต ประจำปี 2565. (ดู : 27) 21 ต.ค. 2564
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 48) 18 ต.ค. 2564
ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิก อบต.เขาชัยสน และนายก อบต.เขาชัยสน (ดู : 202) 1 ต.ค. 2564
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 123) 22 ก.ย. 2564
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2564 (ดู : 144) 9 ก.ย. 2564
รับสมัครพนักงานจ้าง (ดู : 264) 8 ก.ย. 2564
แจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (ดู : 100) 6 ส.ค. 2564
ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที่ 1 (ดู : 107) 6 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ เดือน สิงหาคม 2564 (ดู : 128) 30 ก.ค. 2564
ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัย สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (ดู : 79) 27 ก.ค. 2564
การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (ดู : 90) 27 ก.ค. 2564
แจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (ดู : 111) 4 มิ.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
  เลขที่ 815 ม.3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 
โทรศัพท์ : 074-691405
 
   Copyright © 2019. www.khaochaison.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs