Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เลขที่ 815 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130 โทรศัพท์ 074-691405 โทรสาร 074-695303

 
นายนิพันธ์ เมืองสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
(081-7664473)
 
นายนิยม นวลเกลี้ยง
ปลัด อบต.เขาชัยสน
(097-3579850)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด อบต.
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2564 (ดู : 14) 9 ก.ย. 2564
รับสมัครพนักงานจ้าง (ดู : 21) 8 ก.ย. 2564
แจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (ดู : 7) 6 ส.ค. 2564
ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที่ 1 (ดู : 7) 6 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ เดือน สิงหาคม 2564 (ดู : 13) 30 ก.ค. 2564
ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัย สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (ดู : 4) 27 ก.ค. 2564
การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (ดู : 8) 27 ก.ค. 2564
แจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (ดู : 26) 4 มิ.ย. 2564
ประกาศ เรื่องขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ ที่2 2564 ครั้งที่1 (ดู : 23) 4 มิ.ย. 2564
ประกาศสภาฯ เรื่องประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2564 (ดู : 21) 24 พ.ค. 2564
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2564 (ดู : 24) 24 พ.ค. 2564
ประกาศหยุดให้บริการสถานที่ท่องเที่ยว (ดู : 57) 30 เม.ย. 2564
ประกาศ ขึ้นทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 72) 10 มี.ค. 2564
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 58) 8 มี.ค. 2564
ประกาศใช้ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุม อาคาร สนามกีฬา และพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยส พ.ศ. 2564 (ดู : 36) 16 ก.พ. 2564
ประกาศเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี2563 (ดู : 5) 24 ธ.ค. 2563
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2563 (ดู : 10) 20 ต.ค. 2563
ประกาศมาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก (ดู : 11) 19 ส.ค. 2563
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (ดู : 14) 19 ส.ค. 2563
ประกาศเรื่องมาตรการการใช้ดุลยพินิจ (ดู : 46) 19 ส.ค. 2563
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประประโยชน์ส่วนรวม (ดู : 64) 19 ส.ค. 2563
ประกาศมาตราการป้องกันรับสินบน (ดู : 39) 19 ส.ค. 2563
ประกาศการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต (ดู : 42) 19 ส.ค. 2563
ประกาศมาตราการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย (ดู : 109) 19 ส.ค. 2563
ประกาศมาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 56) 19 ส.ค. 2563
เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 34) 17 มี.ค. 2563
เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 42) 17 มี.ค. 2563
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต (ดู : 13) 11 มี.ค. 2563
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนตำบลเขาชัยสน เรื่องการท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนและถ้ำต่างๆบริเวณเขาชัยสน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 37) 20 พ.ย. 2562
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
  เลขที่ 815 ม.3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 
โทรศัพท์ : 074-691303
 
   Copyright © 2019. www.khaochaison.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs