Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เลขที่ 815 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130 โทรศัพท์ 074-691405 โทรสาร 074-695303

 
นายเจริญ รักราม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
 
นายนิยม นวลเกลี้ยง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 อำนาจหน้าที่
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงาน
 โครงสร้างการบริหารงาน
 ข้อมูลผู้บริหาร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 ข้อบัญญัติตำบล
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด อบต.
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คำร้องรับบริการ
บริการยื่นคำร้อง/คำขอระบบออนไลน์ E-Service
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ/ของกำนัล No Gift Policy
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
สวนรวบรวมและอนุรักษ์สมุนไพร บริเวณบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน (ดู : 6)
ประกาศขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 (ดู : 10)
รู้ไว้เมื่อประสบภัย ทางการให้การช่วยเหลืออะไรบ้าง (ดู : 13)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เรื่อง การเปิดศูนย์อำนวยการเผชิญเหตุให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย อุทกภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 9)
ประกาศประมูลให้เช่าร้านค้า (ดู : 17)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน นำโดยนายเจริญ รักราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน คณะผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ ลงพื้นที่ตำบลเขาชัยสน ตามโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 (ดู : 32)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-052 สาย รพช. - ห้วยน้ำขาว (ซอย 2) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ดู : 94)
โครงการจัดซื้อระบบประปาป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ ในบัญชีนวัตกรรมไทย บริเวณบ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ดู : 62)
โคงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พท.ถ.47-072 สายเกาะอ้ายเถี้ยม ซอย 1 - สปก. หมู่ที่ 6,11 บ้านเกาะอ้ายเถี้ยม ตำบลเขาชัยสน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,590 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,540 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ดู : 62)
โครงการขุดลอกสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ 9 ปากกว้างไม่น้อยกว่า 25 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 205 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝั่งท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 342)
โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พ.ถ47-033 จากสายชลประทานถึงสายใต้สายไฟ หมู่ที่ 14 บ้านป่าโอน ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ดู : 217)
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน โดยการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน-บ้านครูไสว ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 2,440 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,640 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ดู : 237)
โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายตาขุนดำถึงสายบ่อน้ำร้อน บ้านออกเขา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ดู : 221)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน ถ้ำลอกอ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 507)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองเคี่ยม หมู่ที่ 8,6 บ้านหัวหรั่ง บ้านเทพราช ตำบลเขาชัยสน จำนวน 3 ช่วง ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 5,200 อบต.เขาชัััััััััััััััััััััััยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 462)
ประกวดราคาก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำลอกอ (ถ้ำสุขใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 452)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-052 สาย รพช. - ห้วยน้ำขาว (ซอย 2) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน (ดู : 79)
โครงการจัดซื้อระบบประปาป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ ในบัญชีนวัตกรรมไทยบริเวณบ้านหัวหรั่ง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ดู : 59)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พท.ถ.47-072 สายเกาะอ้ายเถี้ยม ซอย 1 - สปก. ม.6,11 บ้านเกาะอ้ายเถี้ยม ตำบลเขาชัยสน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,590 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,540 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ดู : 86)
โคงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ47-063 จากสายวัดใหม่ - หลาท่าช้าง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง (ดู : 165)
โครงการขุดลอกสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่ 9 ปากกว้างไม่น้อยกว่า 25 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 205 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมฝั่งท่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 263)
โครงการจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสนโดยการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทานบ้านครูไสว ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 2,440 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,640 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย อบต.เขาชัยสน (ดู : 211)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
จ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน โดยการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเสริมเหล็ก สายชลประทาน - บ้านครูไสว ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 2,440 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,640 ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ดู : 280)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
 
ร่วมพิธีส่งมอบบ้านครอบครัว นางอาฉะ สรรนุ่ม บ้านเลขที่ 191/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาชัยสน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 4)
รับสมัครพนักงานจ้าง (ดู : 6)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (ดู : 12)
ประกาศรับสมัคร (ดู : 33)
ประกาศรับสมัคร (ดู : 40)
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ (ดู : 32)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ทริป 2 วัน 1 คืน จะจัดขึ้นทุกเสาร์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน สำหรับเดือนกรกฎาคม 2565 เปิดรับนักท่องเที่ยวที่สนใจขึ้นเขาในวันที่ 9-10 , 14-15 และ 23-24 กรกฎาคมนี้ #รับสมัครผู้ร่วมทริปขึ้นเขากับเราค่ะ ค่าทริป 500 บาท
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน คลิ๊กที่นี่
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.เขาชัยสน

 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
  เลขที่ 815 ม.3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 
โทรศัพท์ : 074-691405
โทรสาร : 074-691303
E-mail Address : saraban_06930304@dla.go.th
 
   Copyright © 2019. www.khaochaison.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs