Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เลขที่ 815 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130 โทรศัพท์ 074-691405 โทรสาร 074-695303

 
นายเจริญ รักราม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
 
นายนิยม นวลเกลี้ยง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 อำนาจหน้าที่
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงาน
 โครงสร้างการบริหารงาน
 ข้อมูลผู้บริหาร
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 ข้อบัญญัติตำบล
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด อบต.
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คำร้องรับบริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
กิจกรรมวิ่งการกุศล Khaochaison Fun Run ครั้งที่ 1 (ดู : 11) 23 ม.ค. 2566
วันเด็กแห่งชาติ 2566 รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี (ดู : 14) 16 ม.ค. 2566
อบรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเขาชัยสน (ดู : 9) 12 ม.ค. 2566
งานทำบุญต้อนรับปีใหม่ อบต.เขาชัยสน (ดู : 7) 5 ม.ค. 2566
ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 (ดู : 10) 22 ธ.ค. 2565
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 20 ธันวาคม 2565 (ดู : 7) 20 ธ.ค. 2565
นวดแผนไทยบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน เปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวและประชาชนทุกท่าน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2565 นี้ (ดู : 9) 16 ธ.ค. 2565
แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบาย No Gift Policy (ฉบับปรับปรุง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 9) 13 ธ.ค. 2565
คณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ปี 2565 จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านระบบออนไลน์ (ดู : 10) 9 ธ.ค. 2565
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (ดู : 10) 9 ธ.ค. 2565
แจ้งนัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (ดู : 6) 9 ธ.ค. 2565
การโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 1) 6 ธ.ค. 2565
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายยจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 1) 6 ธ.ค. 2565
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (ดู : 15) 5 ธ.ค. 2565
ร่วมกันพัฒนาวัดโคกพญาราม ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565 (ดู : 9) 3 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ดู : 10) 25 พ.ย. 2565
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ร่วมประชุม พิจารณาช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย (ดู : 10) 22 พ.ย. 2565
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ บ้านผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ที่ 1 ตำบลเขาชัยสน นางอะฉะ สรรนุ่ม (ดู : 16) 16 พ.ย. 2565
ร้องเรียน ร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 23) 4 พ.ย. 2565
รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 17) 4 พ.ย. 2565
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2566 (ดู : 9) 27 ต.ค. 2565
เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2565 (ดู : 31) 24 ต.ค. 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) (ดู : 35) 20 ต.ค. 2565
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 8) 23 ก.ย. 2565
ประกาศเรื่องขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 2565 ครั้งที่2 (ดู : 35) 25 ส.ค. 2565
แจ้งนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (ดู : 34) 25 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการ "มีดีต้องแชร์" โดย ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช) (ดู : 76) 11 ส.ค. 2565
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของ อบต.เขาชัยสน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 93) 8 ส.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่1 (ดู : 76) 5 ส.ค. 2565
แจ้งนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำ 2565 (ดู : 36) 5 ส.ค. 2565
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 - 2570 (ดู : 72) 2 ส.ค. 2565
การเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 (ดู : 32) 27 ก.ค. 2565
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เรื่อง การท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนและถ้ำต่างๆบริเวณเขาชัยสน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (ดู : 68) 25 ก.ค. 2565
เริ่มเปิดให้บริการบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน สระแช่เท้าสาธารณะเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 65 และส่วนของห้องพักเปิดให้บริการ วันที่ 26 ก.ค. 65 เป็นต้นไป สำรองห้องพัก โทร. 086-5158590 คุณเยาว์ลักษณ์. (ดู : 43) 20 ก.ค. 2565
วันป้องกันการจมน้ำโลก World Drowning Prevention day (ดู : 75) 11 ก.ค. 2565
ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2565 (ดู : 74) 28 มิ.ย. 2565
ประกาศคณะกรรมการผังเมือง (ดู : 76) 24 มิ.ย. 2565
รับสมัครพนักงานจ้าง (ดู : 117) 16 มิ.ย. 2565
(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) (ดู : 76) 8 มิ.ย. 2565
ประกาศราชกิจจานุเบกษาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เรื่อง การท่องเที่ยวบ่่อน้ำร้อนและถำ้ต่างๆ บริเวณเขาชัยสน พ.ศ. 2562 (ดู : 54) 7 มิ.ย. 2565
ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 81) 24 พ.ค. 2565
ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 75) 11 พ.ค. 2565
ประชามสัมพันธ์กิจกรรมวิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว (ดู : 104) 9 พ.ค. 2565
ประชามสัมพันธ์กิจกรรมวิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว "ไพรวัลย์มินิมาราธอน" (ดู : 104) 9 พ.ค. 2565
ประกาศเรื่องขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2/2565 ครั้งที่ 1 (ดู : 67) 6 พ.ค. 2565
การเรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2565 (ดู : 49) 6 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของอบต. (ดู : 104) 26 เม.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 96) 22 เม.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 73) 22 เม.ย. 2565
ประกาศ เรื่องการโอนงบประมาณ ประจำปี 2565 (ดู : 94) 22 เม.ย. 2565
รับสมัครพนักงานจ้าง (ดู : 168) 24 มี.ค. 2565
ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 57) 9 มี.ค. 2565
ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2565 (ดู : 104) 3 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นของเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง (ดู : 111) 2 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ดู : 143) 22 ก.พ. 2565
ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 83) 17 ก.พ. 2565
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 95) 1 ก.พ. 2565
ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 89) 1 ก.พ. 2565
ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 92) 28 ม.ค. 2565
ประกาศเรื่อง การโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 81) 28 ม.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
  เลขที่ 815 ม.3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 
โทรศัพท์ : 074-691405
 
   Copyright © 2019. www.khaochaison.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs