ศักยภาพตำบล
ศักยภาพตำบลเขาชัยสน
31 มีนาคม 2564

0


๑. ด้านเศษฐกิจ

     ๑. พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การเพาะปลูกทำการเกษตร

     ๒. ประชาชนส่วนใหญ่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเอง

     ๓. มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค

     ๔. มีปราชญ์ชาวบ้านที่ให้คำแนะนำแก่ประชาชนได้

     ๕. ประชาชนมีนิสัยขยันขันแข็ง

     ๖. มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สะดวก  รวดเร็ว

     ๗. มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว ( ถ้ำ วัด ถ้ำน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็น ) จึงมี

          ศักยภาพด้านการสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     ๑. หน่วยงานของรัฐบาลทุกระดับให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     ๒. มีแหล่งน้ำที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการ อุปโภคบริโภคได้

     ๓. เส้นทางการคมนาคมสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด อำเภอ

๓. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     ๑. ประชาชนให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัย

     ๒. ประชาชนให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

     ๓. ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยโรคระบาดร้ายแรง

๔. ด้านการศึกษา

     ๑. ประชาชนมีค่านิยมใฝ่เรียนรู้

     ๒. บุคลากรมีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์ให้มีศักยภาพใน

         การดำเนินงานด้านการศึกษาสูงขึ้น

     ๓. มีโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลจำนวน 6 โรง และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถรองรับเด็กในพื้นที่ได้

๕. ด้านการเมืองการบริหาร

     ๑. การจัดแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความชัดเจน  ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ทุก

         ภารกิจและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้น

    ๒. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน

    ๓. มีการมอบอำนาจการบริหารงานตามลำดับชั้น

    ๔. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย

    ๕. มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น

    ๖. มีระเบียบและกฎหมายที่เอื้อต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

    ๗. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถออกข้อบัญญัติได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย

    ๘. สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกิจและกำลังงบประมาณ

    ๙. ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงทำให้เข้าใจปัญหาและความต้องการของ

        ประชาชน

    ๑๐. มีรายได้จากการจัดเก็บเป็นของตนเองทำให้มีความคล่องตัวในการบริหารงาน