กองคลัง
 • นางสุมาลี จูดคง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางอรุณศรี สนองคุณ

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางผกาทิพย์ บัวลอย

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

 • นางสุพิณยา ยางสูง

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 • นางอูสินี นิลสุวรรณ

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวเสาวลักษณ์ พรมนุ่น

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • นางจุฑากาญจน์ จันทร์เหลือง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวปิยานุช เรืองเดชา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวประภาภรณ์ เมืองสง

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวณัฐวรรณ บุญสวัสด์

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวกนิษฐา สาขุน

  คนงานทั่วไป