กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • นางศิรินทิพย์ พุ่มนวล

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • นางศุภิสรา จันทร์ขุน

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • นางสาวรุจิรา ชูรอง

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวนุชนาถ ยศดำ

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • นางนันทนา สมาธิ

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • นางสุพิศ เมืองสง

  ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา

 • นางไหวยะ หนูโส๊ะ

  ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม

 • นางสาวจิวารีย์ เพ็งโอ

  ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง

 • นางสาวโสภาภรณ์ รักราม

  ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช

 • นางสาวแกมแก้ว แก้วน้อย

  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

 • นางสาววราภรณ์ อ่อนทอง

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 • นางวราพร สุขสวัสดิ์

  ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

 • ครู

  ว่าง

 • นางสาวอารยา เกบสู

  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

 • นางสาววราภรณ์ วราพันธ์เลิศ

  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

 • นางเบญจมาศ ขำขาว

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 • นางสาวรัตนา ขุนหมาด

  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

 • นางสาวจรัสพร สุพรรณชนะบุรี

  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

 • นางสาวศุภกานต์ ขุนราม

  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

 • นายธีระศักดิ์ สาระโมลี

  ผู้ช่วยนักสันทนาการ