คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่ชุมชน เนืองในวันต้นไม้ประจำปี 2567