กองช่าง
 • นายบุญรัตน์ พันธรัตน์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายสุทธิชัย คำคง

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นางจรินทร์ เส็นเกลี้ยง

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายณัฐวุฒิ ชาตรี

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 • นายจักรี ชูคง

  เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

 • นายวานิช ปราบปรี

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นางวิชุดา สาระโมลี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายเกียรติศักดิ์ คงมา

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายสืบพงษ์ วงศ์อรุณ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา

 • นายจิรายุทธ สถิตดำรงกุล

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา

 • นายวุฒิชัย สุบรรณวงศ์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสุทธิศักดิ์ ชูสง

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายชาญณรงค์ เกษตรสุนทร

  คนงานทั่วไป

 • นายพิศาล ด้วงสุด

  คนงานทั่วไป

 • นายทวีศักดิ์ คงเคว็จ

  คนงานทั่วไป