คณะผู้บริหาร
 • นายเจริญ รักราม

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

  โทร. 081-9590669

 • นายสุชิต ชูเชิด

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน คนที่ 1

  โทร. 089-8794675

 • นางเจ๊ะดะ ขันทเสน

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน คนที่ 2

  โทร. 086-7468580

 • นายบุญพา ทองเมฆ

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

  โทร. 097-9840328