องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เลขที่ 815 ม.3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ : 074-691405 โทรสาร : 074-691303 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_06930304@dla.go.th

นายเจริญ รักราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

0819590669

นายนิยม นวลเกลี้ยง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

0653485232

  • วิสัยทัศน์

    “เขาชัยสนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ส่งเสริมการศึกษา เกษตรก้าวหน้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว”

ข่าวสารชาวอบต.เขาชัยสน

กิจกรรมชาวอบต.เขาชัยสน

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

เขาชัยสน - มหัศจรรย์เขาหินปูน จ.พัทลุง
3 กุมภาพันธ์ 2567

ผลิตภัณฑ์ตำบลและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พี่น้อง อบต.เขาชัยสน เราดูแล

14
หมู่
10,272
ประชากร
67.92
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)