สมาชิกสภา อบต.
 • นายสมศักดิ์ กันภัย

  ประธานสภา อบต.

 • นายสมวงค์ มาสวัสดิ์

  รองประธานสภา อบต.

 • นายนิยม นวลเกลี้ยง

  เลขานุการสภา อบต.

 • นายสและ เหมือนกู้

  สมาชิกสภา อบต. ม.1

 • นายนิคม จันทรโชติ

  สมาชิกสภา อบต. ม.2

 • นายเสนอ ชูแจ่ม

  สมาชิกสภา อบต. ม.3

 • นายบุญธรรม ทิพวารี

  สมาชิกสภา อบต. ม.4

 • นายมณี ชูแก้ว

  สมาชิกสภา อบต. ม.5

 • นายสมวงศ์ มาสวัสดิ์

  สมาชิกสภา อบต. ม.6

 • นางสาวกัลยา ด้วงทอง

  สมาชิกสภา อบต. ม.7

 • นายวันชาติ เพ็งโอ

  สมาชิกสภา อบต. ม.8

 • นายบ่าว เส็นชุม

  สมาชิกสภา อบต. ม.9

 • นายปิยะ เกื้อสง

  สมาชิกสภา อบต. ม.10

 • นายวิระ หนูโม

  สมาชิกสภา อบต. ม.11

 • นายจวบ เพ็ชรสง

  สมาชิกสภา อบต. ม.12

 • นางสาวสุภัทรา สาระอาภรณ์

  สมาชิกสภา อบต. ม.13

 • นายสมศักดิ์ กันภัย

  สมาชิกสภา อบต. ม.14