สำนักปลัด อบต.
 • นางสงบ ลักษณะ

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 • นายอับดลอาซีด เพ็งโอ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นายอภิชาติ พิศพักตร์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นางสาววาริศา นุกูลรัตน์

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นายประสิทธิ์ ฝ้ายเส็ม

  นิติกรชำนาญการ

 • นายพีรยุทธ ภักดีวานิช

  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 • นายพรโชค จันทร์เหลือง

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

 • นางสาวเยาวลักษณ์ บัวเนียม

  นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

 • นางสาวศิรินลักษณ์ ธาตรีวิจิตร

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 • นางสาวจิรวัชร วิยะรัตนกุล

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายพิเชษฐ์ บุญมาก

  ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ

 • นางอรวรรณ สมบูรณ์

  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางเจนจิรา พิศพักตร์

  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวจันจิรา รักราม

  ผช.นักพัฒนาการท่องเที่ยว

 • นายบุญโชค ซุ้ยขาว

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาวปดิวรดา บิลยะขวา

  ผช.นักวิชาการสาธารณสุข

 • นายสมชาย นาคะสะรี

  พนง.ขับเครื่องจักรกลฯ

 • นายอับดุลเลาะ สาบหอม

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายอานนท์ ปานมั่งคั่ง

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางฉวี คงสม

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาวอนันตญา รักเล่ง

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวมุกดา หมันดี

  คนงานทั่วไป

 • นางอรุณศรี เพ็งบูรณ์

  คนงานทั่วไป

 • นายสุกิตต์ พรหมณี

  คนงานทั่วไป

 • นายสุทัศน์ ทิพย์จำนงค์

  คนงานทั่วไป

 • นายไพรัช หนูชู

  บริกร

 • นายสมใจ ทองเสน

  คนงานทั่วไป

 • นายพิรัชย์ เรืองกิจจานุกูล

  คนงานทั่วไป

 • นายสันติชัย ชูแสง

  ยาม

 • นายธนวัชร์ ชูแหละ

  นักการภารโรง

 • นายหร้อหมาน ไหมเส็น

  ยาม

 • นายศราวุฒิ แก้วโขง

  ยาม

 • นายชานนท์ ยศนุ้ย

  ยาม

 • นายสมทบ คำคง

  ยาม