มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต