หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายนิยม นวลเกลี้ยง

  ปลัดองค์การปริหารส่วนตำบล

  โทร. 065-3485232

 • นายจำรัส บำรุงเสนา

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  โทร. 096-2587462

 • นางสงบ ลักษณะ

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

  โทร. 082-2604478

 • นางสุมาลี จูดคง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร. 064-9404015

 • นายบุญรัตน์ พันธรัตน์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร. 084-0525284

 • นางศิรินทิพย์ พุ่มนวล

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  โทร. 091-0462912

 • นางสาวอัจจิมา ฝ้ายเส็ม

  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

  โทร. 089-2995860