คู่มือประชาชน
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2567
23 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
1 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
1 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
1 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทาเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
1 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
1 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
1 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.พาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
1 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.พาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.พาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
1 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.พาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.พาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
1 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.พาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กรณีผู้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
1 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กรณีผู้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กรณีผู้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
1 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กรณีผู้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
1 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กรณีผู้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
1 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กรณีผู้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กรณีผู้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
1 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กรณีผู้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กรณีผู้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
1 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กรณีผู้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
1 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กรณีผู้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กรณีผู้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
1 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กรณีผู้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กรณีผู้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
1 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กรณีผู้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า ได้ที่นี่

เอกสารแนบ