อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
17 มีนาคม 2564

0


                                        อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)

           องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานของรัฐ (ราชการส่วนท้องถิ่น) ที่มีลักณะและรูปแบบการปกครองที่มีความ

เป็นอิสระ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจและหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ดังนี้

          1. อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

              1.1 มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

              1.2 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องคก์ารบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67)

                    (1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ำและทางบก

                    (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                    (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

                    (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                    (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                    (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงู อายุ และผู้พิการ

                    (7) คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

                    (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น          

                    (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจําเป็นและสมควร

               1.3 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล

ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68)                                                                                                                                 

                    (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

                    (2) ให้มีการบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

                    (3) ให้มีการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา

                    (4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ

                    (5) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกจิ การสหกรณ์

                    (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

                    (7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

                    (8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

                    (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล

                    (10) ให้มีตลาด ทา่ เทียบเรือ และท่าข้าม

                    (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

                    (12) การท่องเที่ยว

                    (13) การผังเมือง

               1.4 การดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะ

ดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตําบลต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร

หากองค์การบริหารส่วนตำบล มีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกล่าว ให้นำความเห็นขององค์การบริหารส่วน

ตำบล ไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย (มาตรา 69)

               1.5 การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทำ

งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด (มาตรา 69/1)

               1.6 มีสิท ธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ ของทางราชการ ในตําบล เว้นแต่ขอ้ มูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับ การรักษาความมั่นคงแหง่ ชาติ (มาตรา 70)

 1. ออกข้อบัญญัติ อบต. เพื่อใช้บังคับในตําบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออํานาจหน้าที่ของ อบต. ในการ นจี้ ะกําหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผู้ฝา่ ฝืนด้วยก็ได้ แต่มใิ ห้กาํ หนดโทษปรับเกิน

1,000 บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 71)

 1. อาจขอใหข้ ้าราชการ พนักงาน หรอื ลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หนว่ ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถนิ่ ไปดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติกิจการของ อบต. เป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาด จากต้นสังกัดเดิม (มาตรา 72)
 2. อาจทํากิจการนอกเขต อบต. หรอื ร่วมกับสภาตําบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทํากิจการร่วมกันได้ (มาตรา 73)
 • อํานาจหน้าที่ ตามพระราชบญั ญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542

  1. มีอาํ นาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดงั นี้ (มาตรา 16)

 1. การจัดทําแผนพฒั นาท้องถิ่นของตนเอง
 2. การจัดให้มีและบาํ รุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
 4. การสาธารณูปโภคและการกอ่ สร้างอื่น ๆ
 5. การสาธารณูปการ
 6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
 7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
 8. การส่งเสริมการทอ่ งเที่ยว
 9. การจัดการศึกษา
 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญั ญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 13. การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 14. การส่งเสริมกฬี า
 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 16. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้ นเมือง
 18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนา้ํ เสีย
 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
 20. การจัดให้มีและควบคมุ สุสานและฌาปนสถาน
 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
 22. การจัดให้มีและควบคมุ การฆ่าสัตว์
 23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ สาธารณสถานอื่น ๆ
 24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม
 25. การผังเมือง
 26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
 28. การควบคุมอาคาร
 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนนุ การป้องกันและรักษาความปลอดภัย ใน ชีวติ และทรัพย์สิน
 31. กจิ การอื่นใดทเี่ ป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด   2. อาํ นาจหน้าที่ของ อบต. ตามข้อ 1 ตอ้ งดําเนินการตาม “แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนและการกระจาย อาํ นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”

 

อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
17 มีนาคม 2564

0


อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาชัยสน

           องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เป็นหน่วยงานของรัฐ (ราชการส่วนท้องถิ่น) ที่มีลักษณะและรูปแบบการ

ปกครองที่มีความเป็นอิสระ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจและหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ดังนี้

          1. อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ดังนี้

              1.1 ตามมาตรา 66  กล่าวคือ มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

              1.2 ตามมาตรา 67 กล่าวคือ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องคก์ารบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้

                    (1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ำและทางบก

                    (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                    (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

                    (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                    (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                    (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงู อายุ และผู้พิการ

                    (7) คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

                    (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น          

                    (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจําเป็นและสมควร

               1.3 ตามมาตรา 68 กล่าวคือ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจกรรม

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้

                    (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

                    (2) ให้มีการบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

                    (3) ให้มีการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา

                    (4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ

                    (5) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกจิ การสหกรณ์

                    (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

                    (7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

                    (8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

                    (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล

                    (10) ให้มีตลาด ท่า เทียบเรือ และท่าข้าม

                    (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

                    (12) การท่องเที่ยว

                    (13) การผังเมือง

               1.4 ตามมาตรา 69  กล่าวคือ การดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือ

หน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตําบลต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วน

ตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร หากองค์การบริหารส่วนตำบล มีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการดังกล่าว ให้นำความ

เห็นขององค์การบริหารส่วนตำบล ไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย

               1.5 ตามมาตรา 69/1 กล่าวคือ การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดทําแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวง

มหาดไทยกําหนด

               1.6 ตามมาตรา 70 กล่าวคือ มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนิน

กิจการ ของทางราชการในตําบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับ การรักษาความ

มั่นคงแห่งชาติ

               1.7 ตามมาตรา 71 กล่าวคือ ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในตําบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อ

กฎหมายหรืออํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกําหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษ

ปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

               1.8 ตามมาตรา 72 กล่าวคือ อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ

 รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

เป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม

              1.9 ตามมาตรา 73 กล่าวคือ อาจทํากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การ

บริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทํากิจการร่วมกันได้

          2. อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

              2.1 ตามมาตรา 16 กล่าวคือ มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

                   (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

                   (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

                   (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

                   (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

                   (5) การสาธารณูปการ

                   (6) การส่งเสริมการฝึก และประกอบอาชีพ

                   (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

                   (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

                   (9) การจัดการศึกษา

                   (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

                   (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                   (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

                   (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

                   (14) การส่งเสริมกีฬา

                   (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

                   (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

                   (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

                   (18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

                   (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

                   (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

                   (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

                   (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

                   (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ

                   (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

                   (25) การผังเมือง

                   (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

                   (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

                   (28) การควบคุมอาคาร

                   (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                   (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

                   (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด