นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
14 มกราคม 2566

0


 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

----------------------------------

                    เนื่องด้วยพระราชกฤษฎีกาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.

2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน มีนโยบายที่

ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ

เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อมั่นว่าหน่วยงานจะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคลและจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 องค์การบริหาร

ส่วนตำบลเขาชัยสนจึงได้จัดทำประกาศ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วน

ตำบลเขาชัยสน และประกาศให้ประชาชนทราบ ดังนี้

1. คำนิยาม

          “หน่วยงาน” หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

          “บุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา

          “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทาง

ตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ อาทิ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่ หมายเลข

โทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขบัตรประกันสังคม เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจำ

ตัวผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคารเลขบัตรเครดิต ที่อยู่อีเมล (email address) ทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน

IP Address, Cookie ID, Log File เป็นต้น  อย่างไรก็ดี ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูล

สำหรับการติดต่อทางธุรกิจที่ไม่ได้ระบุถึงตัวบุคคล อาทิ ชื่อบริษัท ที่อยู่ของบริษัท เลขทะเบียนนิติบุคคลของ

บริษัท หมายเลขโทรศัพท์ของที่ทำงาน ที่อยู่อีเมล (email address) ที่ใช้ในการทำงาน ที่อยู่อีเมล (email

address) กลุ่มของบริษัท เช่น info@company.co.th ข้อมูลนิรนาม(Anonymous Data) หรือข้อมูลแฝงที่ถูก

ทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อีกโดยวิธีการทางเทคนิค (Pseudonymous Data) ข้อมูลผู้ถึงแก่กรรม

เป็นต้น

          “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียด

อ่อนและอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง

ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ

ข้อมูลสหภาพแรงงานข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

          “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Subject) หมายถึง ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น แต่

ไม่ใช่กรณีที่บุคคลมีความเป็นเจ้าของข้อมูล (Ownership) หรือเป็นผู้สร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเองโดย

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะหมายถึงบุคคลธรรมดาเท่านั้น และไม่รวมถึง “นิติบุคคล” (Juridical Person) ที่

จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เช่น บริษัท สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

บุคคลดังต่อไปนี้

                   1. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ หมายถึง

             1.1 บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป หรือ

             1.2 ผู้ที่สมรสตั้งแต่อายุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือ

             1.3 ผู้ที่สมรสก่อนอายุ 17 ปี โดยศาลอนุญาตให้ทำการสมรส หรือ

                         1.4 ผู้เยาว์ซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมในการประกอบธุรกิจทางการค้าหรือธุรกิจอื่น หรือในการทำสัญญาเป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงาน ในความเกี่ยวพันกับการประกอบธุรกิจหรือ การ

จ้างแรงงานข้างต้นให้ผู้เยาว์มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว

                    ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอมใด ๆ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะสามารถให้ความ

ยินยอมได้ด้วยตนเอง

                   2. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่ผู้

บรรลุนิติภาวะตามข้อ 1 ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอมใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่

มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ด้วย

                   4. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หมายถึง บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคน

เสมือนไร้ความสามารถ เนื่องจากมีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพล

เป็นอาจิณหรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอื่นใดทำนองเดียวกันนั้น จนไม่สามารถจะจัดทำการงานโดยตนเองได้

หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอม

ใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถนั้นก่อน

                   4. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นคนไร้ความสามารถ หมายถึง บุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความ

สามารถ เนื่องจากเป็นบุคคลวิกลจริต ทั้งนี้ ในการให้ความยินยอมใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้

อนุบาลที่มีอำนาจกระทำการแทนคนไร้ความสามารถนั้นก่อน ทั้งนี้ หากการขอความยินยอม จากเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีผลผูกพันเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

          “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

          “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้ได้รับมอบหมาย

ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

                    โดยปกติทั่วไปหน่วยงานจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณี ดังนี้

                    2.1 หน่วยงานได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง โดยหน่วยงานจะเก็บ

รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้

                         (1) ขั้นตอนการใช้บริการกับหน่วยงาน หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ กับหน่วย

งาน เช่น การรับข้อมูลข่าวสาร การสมัครงาน

                         (2) การเก็บข้อมูลโดยความสมัครใจของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การทำแบบสอบถาม

(survey) หรือ การโต้ตอบทางที่อยู่อีเมล (email address) หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างหน่วยงาน

และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

                        (3) การเก็บข้อมูลจากการใช้เว็บไซต์ของหน่วยงานผ่านเบราว์เซอร์คุกกี้ (browser’s

cookies) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

                    2.2 หน่วยงานได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม โดยหน่วย

งานเชื่อโดยสุจริตว่าบุคคลที่สามดังกล่าวมีสิทธิเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและเปิดเผย

กับหน่วยงาน

3. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

                    หน่วยงานใช้วิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและ

เป็นธรรมโดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูล

ข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการหรือกิจกรรมของหน่วยงาน

ภายใต้วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของหน่วยงานเท่านั้น หรือตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากมีการ

เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ หน่วยงานจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ และบันทึกเพิ่มเติมไว้เป็นหลัก

ฐาน รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

                   4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

                          หน่วยงานจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดและเท่าที่จำเป็น โดยขึ้นอยู่กับประเภท

ของบริการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้บริการหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงาน เช่น การลงทะเบียน

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม การลงทะเบียนขอใช้บริการต่างๆ ทั้งที่ผ่านหน่วยงานโดยตรงและผ่านระบบ

สารสนเทศของหน่วยงาน ซึ่งจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น


                    4.2 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

                          หน่วยงานจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้กับหน่วย

งาน โดยใช้อย่างเหมาะสมและมีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล

ส่วนบุคคล

                   4.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

                          โดยปกติหน่วยงานจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับหน่วยงาน เช่น เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นการปฏิบัติตามบริการที่

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือเป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญา หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้เปิด

เผย และในกรณีใด ๆ ที่หน่วยงานต้องการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมหรือมีการ

เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผย หน่วยงานจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ทราบก่อนที่จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่ เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้ดำเนิน

การได้

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

                    หน่วยงานจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผล และเมื่อพ้นระยะ

เวลาดังกล่าวแล้ว หน่วยงานจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

                    ความยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้กับหน่วยงานในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลยังคงใช้ได้จนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะเพิกถอนความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเพิกถอนความยินยอมหรือระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมใด ๆ หรือทุกกิจกรรมของหน่วยงาน โดยส่งคำขอของเจ้าของข้อมูล

ส่วนบุคคลแจ้งให้หน่วยงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมายเล็กทรอนิกส์

saraban_06930304@dla.go.th

                    นอกจากสิทธิดังกล่าวข้างต้น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยังมีสิทธิในการดำเนินการดัง ต่อไปนี้

                    (1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent)

                         เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไว้แก่หน่วยงานได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของตนอยู่

กับหน่วยงาน

                    (2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access)

                         เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนและขอให้หน่วยงานทำสำเนา

ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้หน่วยงานเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูล

ส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมต่อหน่วยงานได้

                    (3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification)

                        เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้หน่วยงานแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่ม

เติมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์

                   (4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure)

                         เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอให้หน่วยงานทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วย

เหตุบางประการได้

                    (5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing)

                         เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบางประการได้

                    (6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability)

                         เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิให้หน่วยงานโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคลได้ให้ไว้กับหน่วยงานไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเองด้วย

เหตุบางประการได้

                    (7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object)

                         เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบาง

ประการได้

                    หน่วยงานเคารพการตัดสินใจการเพิกถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล แต่

อย่างไรก็ตามหน่วยงานขอแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบว่าอาจมีข้อจำกัดสิทธิในการเพิกถอนความ

ยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอม

ย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้

ความยินยอมไว้แล้ว

7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

                    หน่วยงานดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

นอกจากนี้ หน่วยงานได้กำหนดแนวปฏิบัติภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูล

ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล และหน่วยงานจะจัด

ให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสม

8. การใช้คุกกี้ (Cookies)

                    คุกกี้ (Cookies) หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปเก็บไว้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่

เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลเข้าชมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ภาษาที่เลือกใช้เป็น

อันดับแรก ผู้ใช้ของระบบ หรือการตั้งค่าอื่น ๆ เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าชมเว็บไซต์ในครั้งถัดไป

เว็บไซต์จะจดจำได้ว่าเป็นผู้ใช้ที่เคยเข้าใช้บริการแล้ว และตั้งค่าตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

จนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะลบคุกกี้ (Cookies) หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ (Cookies) นั้นทำงานอีกต่อไป

ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถที่จะยอมรับหรือไม่รับคุกกี้ (Cookies) ก็ได้ ในกรณีที่เลือกที่จะไม่รับหรือ

ลบคุกกี้ (Cookies) เว็บไซต์อาจจะไม่สามารถให้บริการหรือไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง

9. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

                    หน่วยงานอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมิต้องแจ้งให้

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น

หน่วยงานจึงขอแนะนำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยม

ชมหรือใช้บริการจากหน่วยงานหรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน

10. การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับหน่วยงาน

                    ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หน่วยงานยินดีตอบข้อ

สงสัย และรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการให้บริการ

ของหน่วยงานต่อไป โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อกับหน่วยงานได้ดังต่อไปนี้

                   10.1 เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน www.khaochaison.go.th

                   10.2 ติดต่อตรงกับหน่วยงาน  เลขที่ 815 หมู่ 3  ตำบลเขาชัยสน  อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง

รหัสไปรษณีย์  93130   โทรศัพท์ : 074-691405 โทรสาร 074-691303

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

                                      ประกาศ ณ  วันที่ 9   เดือน มกราคม  พ.ศ. 2566

 

 

                                                               เจริญ  รักราม

                                                          (นายเจริญ  รักราม)

                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

                  

 

 

เอกสารแนบ