ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
15 มีนาคม 2564

0


       องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเขาชัยสน อำเภอ

เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง

จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลำดับที่ 1053  ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539  และได้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 110 เล่มที่ 113 ตอนที่  9 ง  ลงวันที่ 30 มกราคม 2539