สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
9 มีนาคม 2564

0


                                      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ  

     1.1 ลักษณะตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชน

            ตำบลเขาชัยสนเป็นตำบลหนึ่งใน 5  ตำบลของอำเภอเขาชัยสน  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 

14 หมู่บ้าน มีอาณาบริเวณอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอ

เขาชัยสน  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาชัยสน  ประมาณ  1 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมดโดยประมาณ  67.92

ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 42,450 ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง ดังต่อไปนี้

           ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลควนขนุนและตำบลหานโพธิ์  อำเภอเขาชัยสน 

           ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่ามะเดื่อ, ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว และตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด 

           ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตำบลจองถนน  อำเภอเขาชัยสน  และตำบลท่ามะเดื่อ  อำเภอบางแก้ว

           ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตำบลโคกม่วง  อำเภอเขาชัยสน

     1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  

           ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลเขาชัยสน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสลับกับที่เนิน ซึ่งเหมาะ

กับพื้นที่ทาง การเกษตรกรรม เช่น การทำนา สวนยางพารา และเลี้ยงสัตว์มีคลองธรรมชาติสายหลักไหล

ผ่าน 4 สาย มีชลประทาน  2  สาย

     1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

           สภาพภูมิอากาศมี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน และฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,853.5 มิลลิเมตรต่อปี จำนวนวันฝนตกเฉลี่ย 154 วัน

ต่อปี อุณหภูมิ สูงสุดเฉลี่ย 29.3 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 26.7 องศา

เซลเซียส ในเดือนธันวาคม อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.14 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง

75–83 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉลี่ย 78.7 เปอร์เซ็นต์ และความเร็วลมประมาณ 1-2 เมตรต่อวินาที ปริมาณการ

ระเหยของน้ำประมาณ 3.3- 5.5 มิลลิเมตรต่อวัน

     1.4 ลักษณะแหล่งน้ำ

           -  คลอง                         จำนวน            6       สาย

           -  บึง  หนอง และอื่น ๆ      จำนวน           16      แห่ง

           -  ฝาย                           จำนวน           13      แห่ง   

           -  บ่อน้ำ                         จำนวน           18      แห่ง

           -  เหมืองชลประทาน         จำนวน             2      สาย

           -  ประปาหมู่บ้าน              จำนวน           29      แห่ง    

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

     2.1 เขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน   มีจำนวนหมู่บ้าน   14  หมู่บ้าน

           - จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เต็มทั้งหมู่บ้าน 11หมู่บ้าน ได้แก่ 

              หมู่ที่  1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14

          - จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน  3  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ 3,10,13

    2.2  ท้องถิ่นอื่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนจำนวนเทศบาล   1  แห่ง คือ  เทศบาลตำบล

           เขาชัยสน

3. ประชากร

      3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

            องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน  มีประชากรทั้งสิ้น 

10,272  คน แยกเป็นชาย  5,019  คน  เป็นหญิง  5,253  คน  และมีจำนวนครัวเรือน  3,728  ครัวเรือน 

ความหนาแน่นของประชากร 163.10  คนต่อตารางกิโลเมตร

ตารางข้อมูลประชากร  จำแนกตามเขตการปกครอง

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ผู้นำหมู่บ้าน

ชาย

   หญิง

รวม

1

บ้านโคกยา

428

422

850

293

 นายเอิบ  ยางสูง  (กำนันตำบล)

2

บ้านโคกขาม

108

97

205

78

 นางทิพวรรณ จันทรโชติ (ผู้ใหญ่บ้าน)

3

บ้านเขาชัยสน

359

366

725

290

 นายจงรักษ์ สิทธิพูล(ผู้ใหญ่บ้าน)

4

บ้านวัดไทรงามใหม่

298

334

632

233

 นายไสว หาญกล้า (ผู้ใหญ่บ้าน)

5

บ้านตกเขา

361

417

778

338

 นางพัสวี ประทุมสุวรรณ (ผู้ใหญ่บ้าน)

6

บ้านเทพราช

494

498

992

300

 นายชูชัย  พูลอิน  (ผู้ใหญ่บ้าน)

7

บ้านลานช้าง

660

650

1,310

532

 นางสมจิตร  หมวดมณี (ผู้ใหญ่บ้าน)

8

บ้านหัวหรั่ง

578

647

1,225

405

 นายปรีเปรม  เพ็งโอ (ผู้ใหญ่บ้าน)

9

บ้านท่ากุน

559

558

1,117

428

 นายสมศักดิ์  เพชรแก้ว (ผู้ใหญ่บ้าน)

10

บ้านกลางควน

102

112

214

82

 นางดวงจิต  คำคง (ผู้ใหญ่บ้าน)

11

บ้านทุ่งสลำ

277

264

541

183

 นายณรงค์  ชูแสง (ผู้ใหญ่บ้าน)

12

บ้านปากทางเกาะทองสม

312

350

662

224

 นายสายัญ  สร้อยนวล (ผู้ใหญ่บ้าน)

13

บ้านนางหลง

210

230

440

156

 นายนิวัตร  สานุสรณ์ (ผู้ใหญ่บ้าน)

14

บ้านป่ายูง

273

308

581

215

 นายสุพจน์  พิศพักตร์ (ผู้ใหญ่บ้าน)

รวม

5,019

5,253

10,272

3,728

 

 

ที่มา  :   สำนักงานบริหารทะเบียนกรมการปกครอง อำเภอเขาชัยสน

             ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2562

 

                          ข้อมูลการเปรียบเทียบประชากรย้อนหลัง

ปี

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

หมายเหตุ

2558

4,954

5,131

10,085

3,505

ข้อมูล  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2558

2559

5,018

5,184

10,202

3,623

ข้อมูล  ณ  วันที่  13  กันยายน  2559

2560

5,042

5,244

10,285

3,675

ข้อมูล  ณ  วันที่  6  กันยายน  2560

2561

5,042

5,242

10,284

3,694

ข้อมูล  ณ  วันที่  20  กุมภาพันธ์ 2561

2562

5,019

5,253

10,272

3,728

ข้อมูล  ณ  เดือนมกราคม 2562

 

4. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงาน