สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม
9 มีนาคม 2564

0


1. ด้านการศึกษา

         ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก มีสถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ต่าง ดังนี้

         1.1 สถานศึกษาในระดับประถมศึกษา  จำนวน  5  แห่ง

                          (1)  โรงเรียนบ้านควนโคกยา   ตั้งอยู่หมู่ที่  1

                          (2)  โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน   ตั้งอยู่หมู่ที่  3

                          (3)  โรงเรียนบ้านเทพราช   ตั้งอยู่หมู่ที่  6

                          (4)  โรงเรียนบ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45   ตั้งอยู่หมู่ที่  7

                          (5)  โรงเรียนบ้านท่านางพรหม(ธนาคารกรุงเทพ 8)   ตั้งอยู่หมู่ที่  8

         1.2 สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  1  แห่ง

                          (1)  โรงเรียนอิสลามมิยะห์สหวิทยา (มูลนิธิ)    ตั้งอยู่หมู่ที่  8  (เป็นสถานศึกษาเอกชน)

                    1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จำนวน    4  แห่ง

     (1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโคกยา   ตั้งอยู่หมู่ที่    1

     (2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง   ตั้งอยู่หมู่ที่    7

     (3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช   ตั้งอยู่หมู่ที่    6

     (4)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม   ตั้งอยู่หมู่ที่    8

1.4 ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี   ตั้งอยู่หมู่ที่   3

2. ด้านการสาธารณสุข

         ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก มีสถานบริการเกี่ยวกับการสาธารณสุข ดังนี้

2.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล    จำนวน   2   แห่ง   

        (1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโคกยา   ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

        (2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านลานช้าง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

                  2.2  มีอัตราการใช้ส้วมแบบราดน้ำ   ครอบคลุมในทุกครัวเรือน คิดเป็นอัตรา 100 เปอร์เซนต์

           3. ด้านการป้องกันอาชญากรรม

         ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน มีป้อมตำรวจ จำนวน 2 ป้อม

4. ด้านการสังคมสงเคราะห์

         ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน มีการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วนเอดส์

ซึ่งจำนวนผู้ที่ต้องจัดระบบการดูแล (ข้อมูล ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ดังนี้

         (1)  ผู้สูงอายุ  จำนวน  1,552 คน

         (2)  ผู้พิการ  จำนวน  289 คน

         (3)  ผู้ป่วยเอดส์  จำนวน  18  คน