ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
30 เมษายน 2564

291


      ผู้ที่พบเห็น หรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

สามารถร้องเรียนได้ ทางช่องทาง ดังนี้

      1. ทางจดหมายหรือบัตรสนเท่ห์  นำส่ง... ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

เขาชัยสน เลขที่ 815 หมู่ 3 ตำบลเขาชัยสน  อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง

รหัสไปรษณีย์ 93130

      2. ทางโทรศัพท์ 074-691405 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 

      3. เว็บไซต์ "ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต อบต.เขาชัยสน" 

          http://www.khaochaison.go.th  

      4. เฟสบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน”