การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประชุมประกาศเจตนารมณ์การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
10 กุมภาพันธ์ 2565

172


                                   นายเจริญ  รักราม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

อ่านคำประกาศเจตนารมณ์การงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

                                    ในที่ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.เขาชัยสน

                                                  วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

                                  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
13 มกราคม 2565

122


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ได้ที่นี่
ร่วมประชุมโครงการนวัตกรชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
22 มีนาคม 2564

278


นายนิพันธ์  เมืองสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

ร่วมประชุมโครงการนวัตกรชุมชน

เพื่อร่วมพิจารณาผลการรวบรวมฐานข้อมูลชุมชนและผลการประเมินสภาพชุมชน

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาชัยสน

ประชุมกองทุนสวัสดิการ ประจำปี พ.ศ. 2564
1 มีนาคม 2564

223


นายนิพันธ์  เมืองสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

เข้าร่วมการประชุมสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

เปิดโครงการอบรมการทำปลาดุกร้าสวรรค์
15 กุมภาพันธ์ 2564

230


นายนิพันธ์  เมืองสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน  เป็นประธานในพิธีเิปิด

โครงการอบรมการทำปลาดุกร้าสวรรค์ เพื่อส่งเสริมและสร้างอาชีพในสถานการณ์โควิด-19 

วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านนางหลง หมู่ที่ 13 

ประชุมประจำเดือน
10 กุมภาพันธ์ 2564

294


นายนิพันธ์  เมืองสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน

เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังการเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน

วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกขาม