วิสัยทัศน์/พันธกิจ
พันธกิจ
1 เมษายน 2564

0


  • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคให้มีความสะดวก รวมทั้งวางผังเมืองที่ดี
  • ฟื้นฟูอนุรักษ์และจัดระบบการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน
  • การพัฒนาชุมชน โครงสร้างพื้นที่และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  • เพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรภาครัฐ และเอกชนให้มีประสิทธิภาพและบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  • ส่งเสริมสนับสนุนแนวเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนและชุมชน
วิสัยทัศน์
30 มีนาคม 2564

0


วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

     “เขาชัยสนน่าอยู่  

                 เชิดชูคุณธรรม

                            ส่งเสริมการศึกษา  

                                        เกษตรก้าวหน้า                     

                                                   พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว”