นโยบายการบริหารงาน
นโนบายการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
10 มกราคม 2565

0


นโนบายการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

(นายเจริญ  รักราม)

วิสัยทัศน์ (Vistion)

          “คุณธรรมนำการพัฒนา  ประสานสามัคคี ท้องถิ่นท้องที่ ทุกภาคีมีส่วนร่วม”

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพที่ดี และมีอาชีพสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

2. พัฒนาส่งเสริมศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนให้เด็กมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

3. พัฒนาฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อสุขภาพ

    อนามัยและสุขภาพชีวิตที่ดี

4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานรับรอง

5. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพที่ดีและทั่วถึง

6. พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษา และการกีฬาทุกประเภท

7. บริหารโดยใช้หลักภาครัฐแนวใหม่ เน้นทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง

นโยบายการบริหาร

          1. ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของชุมชน

              1.1 สนับสนุนส่งเสริมการจัดการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อทุกประเภท

              1.2 สนับสนุนส่งเสริมให้มีระบบคัดแยกจัดการขยะมูลฝอย จัดหารถขยะมาจัดเก็บขยะที่ถูกคัด

                    แยกจากชุมชน

               1.3 สนับสนุนส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

               1.4 สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างงาน และการจัดตั้งกลุ่มอาชีพที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน

               1.5 สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

          2.  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

               2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกระดับให้สู่มาตรฐานสากล

               2.2 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ทั้งศาสนาพุทธและศาสนา

                     อิสลามอย่างต่อเนื่องตามประเพณีปฏิบัติ

               2.3 สนับสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์และด้านการให้

                     ความรู้แก่เด็กและเยาวชน

               2.4 สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาตลอดทั้งปี

          3.  ด้านการพัฒนาต่างๆ

               3.1 ประสานผลักดันในการก่อสร้างยกระดับหรือสร้างพนังกั้นน้ำคันคลองอีโต หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 1

                     ตำบลเขาชัยสน

               3.2 จัดให้มีน้ำอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพทุกหมู่บ้าน

               3.3 ประสานผลักดันระบบประปาภูเขาจากตำบลเขาหัวช้างและตำบลคลองเฉลิมมาสู่

                     ตำบลเขาชัยสน

               3.4 ต่อเติมปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะทุกหมู่บ้าน

               3.5 ปรับปรุงและก่อสร้างถนนสายหลักภายในตำบลให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

          4.  ด้านเศรษฐกิจ

               4.1 สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในการลดต้นทุนของการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้

                     โดยการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต

               4.2 สนับสนุนให้จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง และโคชนในลักษณะกลุ่มเลี้ยงสัตว์ระดับตำบล

          5.  ด้านเกษตรกรรม

               5.1 ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

               5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนในการผลิต

               5.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรใช้สื่อโซเชียลในการขยายสินค้าเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

          6.  ด้านกีฬาและนันทนาการ

               6.1 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการทุกระดับ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เป็น

                     ประโยชน์

               6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัด สู่ระดับ

                     ประเทศ

          7.  ด้านการท่องเที่ยว

               7.1 ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการจัดการท่องเที่ยว

               7.2 ส่งเสริมสนับสนุนประสานงานกับหน่วยงานรับผิดชอบในการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว

                     ภายในตำบลเขาชัยสนไปสู่มาตรฐาน

          8.  ด้านการเมืองและการบริหารองค์กร

               8.1 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

               8.2 ให้ตัวแทนประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์กรอย่างแท้จริง

               8.3 บริหารงานองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง

 

หมายเหตุ  แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565