มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
10 เมษายน 2566

58


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม
31 มีนาคม 2566

3


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การรายผลการนำการประเมิณจริยธรรมในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
31 มีนาคม 2566

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การรายผลการนำการประเมิณจริยธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การขับเคลื่อนจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
31 มีนาคม 2566

51


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขับเคลื่อนจริยธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แนวทางประปฏิบัติด้านจริยธรรม Dos & Donts
20 มีนาคม 2566

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางประปฏิบัติด้านจริยธรรม Do's & Don'ts ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
11 มีนาคม 2566

3


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แต่งตั้งคณะงานขับเคลื่อนเรื่องจรอยธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
15 ธันวาคม 2565

56


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565
30 พฤศจิกายน 2565

4


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565
30 พฤศจิกายน 2565

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แนวทางการลงโทษทางวินัย
18 พฤษภาคม 2560

106


แนวทางการลงโทษทางวินัย

เอกสารแนบ
แนวทางปฎิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
29 ตุลาคม 2558

103


แนวทางปฎิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
9 ตุลาคม 2558

157


ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2556 และกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล
8 พฤษภาคม 2557

94


ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2556

เอกสารแนบ
ระเบียบ อบต. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น 2553
25 มิถุนายน 2553

119


ระเบียบอบต.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น 2553

เอกสารแนบ
ระเบียบ อบต. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นบริหาร
7 มิถุนายน 2553

152


ระเบียบอบตว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นบริหาร

เอกสารแนบ
ประกาศเรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 2552
13 ตุลาคม 2552

102


ประกาศเรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 2552

เอกสารแนบ