สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจภายในตำบลเขาชัยสน
1 เมษายน 2564

0


1.  การเกษตร 

      การประกอบอาชีพของประชากรในตำบลเขาชัยสน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

จำแนกตามลักษณะในการประกอบอาชีพ ดังนี้

      (1)  ข้าวนาปี

      (2)  ข้าวนาปรัง

      (3)  สวนยางพารา

      (4)  สวนไม้ผล  

      (5)  สวนปาล์มน้ำมัน

      (6)  แปลงพืชผัก

      (7)  แปลงพืชไร่

      (8)  การเลี้ยงสัตว์

2.  การประมง

       การประกอบอาชีพด้านการประมงของประชากรในตำบลเขาชัยสน   มีจำนวน  80  ครัวเรือน

3.  การปศุสัตว์

      การประกอบอาชีพด้านการปศุสัตว์ของประชากรในตำบลเขาชัยสน   จำนวน  500  ครัวเรือน

4.  การท่องเที่ยว

       เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน มีแหล่งท่องเที่ยว ถ้ำน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็น นักท่อง

เที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว บ่อน้ำร้อนธารน้ำเย็นเขาชัยสน นั้นจะเป็นกลุ่มที่รักสุขภาพที่จะเข้ามาเพื่อ

อาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อน ซึ่งมีความเชื่อว่าจะช่วยรักษาโรคได้ ไม่ว่าจะเป็นโรคผิวหนัง แก้ปวด

เมื่อย อัมพฤกษ์ ทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น ซึ่งในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา บ่อน้ำร้อน

เขาชัยสน มีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งสร้างรายได้เข้าท้องถิ่นได้

เป็นอย่างดี