ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พท.ถ.47-072 สายเกาะอ้ายเถี้ยม ซอย 1 - สปก. ม.6,11 บ้านเกาะอ้ายเถี้ยม ตำบลเขาชัยสน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,590 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,540 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
21 เมษายน 2566

2212


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พท.ถ.47-072 สายเกาะอ้ายเถี้ยม ซอย 1 - สปก. ม.6,11 บ้านเกาะอ้ายเถี้ยม ตำบลเขาชัยสน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,590 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,540 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ได้ที่นี่