ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาสระ - ชลประทาน ตอนที่ 4 พท.ถ 47-037 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
18 เมษายน 2567

407