ประกาศเปิดเผยราคากลาง
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านทุ่งเอ๊าะ เพื่อใช้กับระบบประปาบ้านทุ่งเอ๊าะ หมู่ที่ 11 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
29 เมษายน 2567

424