ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง
จ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน โดยการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเสริมเหล็ก สายชลประทาน - บ้านครูไสว ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 2,440 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,640 ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
22 เมษายน 2565

420


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ จ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน โดยการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเสริมเหล็ก สายชลประทาน - บ้านครูไสว ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 2,440 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,640 ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ได้ที่นี่