ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-24

องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-24

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

จ้างเหมารถบัสตามโครงการศึกษานอกสถานที่ ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-24

เทศบาลตำบลหารเทา

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหารเทาออก โดยก่อสร้างหอถังประปาขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมถังกรองสนิมและวางท่อเมนจ่ายน้ำ ท่อพี.วี.ซี.เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 500 เมตร เทศบาลตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

2024-03-26

เทศบาลตำบลควนเสาธง

ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนเสาธง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-24

เทศบาลตำบลควนขนุน

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์และสำรองไฟ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-16

เทศบาลตำบลคลองใหญ่

ซื้อวัดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2024-07-23

เทศบาลตำบลดอนทราย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาเทียน หมู่ที่ 3 บ้านดอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-07-24

เทศบาลตำบลชุมพล

จ้างจัดทำขาเหล็กปักธง จำนวน 150 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-24

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

ซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการ ๑ อปท ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-24

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ

จ้างเหมาบริการรถแบคโฮซ่อมแซมประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-11