คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4 พฤษภาคม 2567

58


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏบัติงานกองช่าง
5 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง
21 เมษายน 2565

216


คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
10 กุมภาพันธ์ 2565

55


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คู่มือการตรวจสอบภายใน
2 กุมภาพันธ์ 2565

125


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการตรวจสอบภายใน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คู่มือกระบวนการบันทึกบัญชี
25 มกราคม 2565

116


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือกระบวนการบันทึกบัญชี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
24 มกราคม 2565

133


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือมือปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน
20 มกราคม 2565

129


คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน

เอกสารแนบ
คู่มืองานจัดเก็บรายได้
10 มกราคม 2565

119


คู่มือการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2565 โดยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุุง

เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภา
30 ธันวาคม 2564

183


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภา ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงาน นักพัฒนาชุมชน
10 มีนาคม 2564

328


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงาน นักพัฒนาชุมชน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต การแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
25 กุมภาพันธ์ 2564

319


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต การแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
25 กุมภาพันธ์ 2564

252


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2563
20 ตุลาคม 2563

25


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ