คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การขออนุญาต รื้อถอน ต่อเติม และก่อสร้างอาคาร
1 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
คู่มือมาตรฐานการบริการของกองการสึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
13 มิถุนายน 2565

65


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือมาตรฐานการบริหารของ ศพด. ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร
21 เมษายน 2565

118


คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์ มาตรฐานการให้บริการรับส่งผู้ป่วย
19 เมษายน 2565

130


หลักเกณฑ์ มาตรฐานการให้บริการรับส่งผู้ป่วย

เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
19 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
19 เมษายน 2565

3


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงาน พัสดุ
19 เมษายน 2565

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
19 เมษายน 2565

141


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและการรับชำระภาษีนอกสถานที่
15 มีนาคม 2565

119


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
มาตรฐานการให้บริการงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
12 มกราคม 2565

128


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการให้บริการงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือเฝ้าระวังและแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19
12 มกราคม 2565

132


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือเฝ้าระวังและแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการให้บริการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ การยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
10 มีนาคม 2564

261


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับคู่มือการให้บริการ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ การยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
8 มีนาคม 2564

249


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับคู่มือการให้บริการ การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ