ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สติถิการให้บริการประชาชน งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปี 2566
18 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ประจำปี 2566
11 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการประชาชน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
28 เมษายน 2566

62


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการประชาชน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการประชาชนของศูนย์กู้ชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
11 เมษายน 2566

59


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการประชาชนของศูนย์กู้ชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการศูนญ์ข้อมูลข่าวสาร
7 เมษายน 2566

59


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการศูนญ์ข้อมูลข่าวสาร ได้ที่นี่
สถิติการให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
4 เมษายน 2566

69


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิตการให้บริการของ ศพด. ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการประชาชน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5 มกราคม 2566

60


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการประชาชน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการประชาชนของศูนย์กู้ชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2 พฤศจิกายน 2565

56


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการประชาชนของศูนย์กู้ชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2565
17 ตุลาคม 2565

52


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

รายงานผลการให้บริการการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร
21 เมษายน 2565

265


รายงานผลการให้บริการการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร

สถิติผู้ใช้บริการนวดแผนไทยประจำปี 2565
21 เมษายน 2565

140


สถิติผู้ใช้บริการการนวดแผนไทยประจำปี 2565

สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ
21 เมษายน 2565

152


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการปฏิบัติงานกู้ชีพ
18 เมษายน 2565

199


รายงานผลการปฏิบัติงานกู้ชีพ

เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
5 เมษายน 2565

121


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการให้บริการจัดส่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
5 พฤษภาคม 2564

207


รายงานการให้บริการจัดส่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค  ตั้งแต่ที่ 1ตุลาคม -31มีนาคม 2564

เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน งานด้านสวัสดิการสังคม และงานพัฒนาชุมชนประจำปี2564
5 พฤษภาคม 2564

275


รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน  งานด้านสวัสดิการสังคม และงานพัฒนาชุมชนประจำปี2564

เอกสารแนบ
รายงานสถิติการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รอบ 6 เดือน (ต.ค.63 - มี.ค.64)
5 เมษายน 2564

272


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสถิติการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รอบ 6 เดือน (ต.ค.63 - มี.ค.64) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
จำนวนรายผู้มาใช้บริการด้านจัดเก็บรายได้
16 มกราคม 2564

159


รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน งานด้านจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

เอกสารแนบ